Gyártók

Adatvédelmi Nyilatkozat


I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


A. Adatok

Adatkezelő: Velcu Lenuta Mariana egyéni vállalkozó, Székhely: 300158, Temesvar, Bujorilor 33A. (cégnév, székhely, ügyvezető):

 (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelés helye (szerver helye/cég székhelye): 300158,Temesvar, Bujorilor 33A

Adatfeldolgozóink: ClausWeb a webszolgáltató, aki a honlap részére biztosítja a hostingszolgáltatást

Üzemeltető:
Best Body Fitness

Székhely:
300158, Temesvar, Bujorilor nr. 33A

Postacím:
300158, Temesvar, Bujorilor nr. 33A

 Az Adatkezelő a jelen egyoldalú előzetes tájékoztató szabályzatban foglalja össze az adatkezelési vállalásait, és nyilatkozik, hogy jelen szabályzat rendelkezéseit, akárcsak a felsorolt jogszabályokat, a legmesszemenőbbekig betartja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett felhasználói, vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a jogszabályok betartását.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

–    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);

–    2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

–    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

–    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

A tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információ­szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

II. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK

Az Adatkezelő a partnerek, a vásárlók és a partnerek vásárlói adatait kezeli.

A vásárlók egyes akcióknál, rendezvényeknél különleges szabályozással is találkozhatnak, kérjük, ezeket mindig ellenőrizze.

SZEMÉLYES ADATOK: Személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgymint név, tagkód, CaliVita PIN kód, születési név, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím. Gazdasági társaságként működő partner esetén a képviseletre jogosult neve és személyiigazolvány-száma is tárolásra kerül. Egyes termékek esetében a személyes adatok különleges adatnak is minősülnek, mert a termék vásárlásából következtetni lehet egyes egészségügyi problémákra. Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel, nem végez erre vonatkozó kimutatásokat.

Személyes adatait Ön minden esetben önként adja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Bizonyos esetben lehetőség van különböző elemző szolgáltatásokat és életmódtanácsadást igénybe venni, erre vonatkozóan a szolgáltatás igénybevételekor ismertetjük a részletes szabályokat. Kizárólag önkéntes alapon történik a külön szolgáltatások adatkezelése és kizárólag addig, amíg Ön engedélyezi ezt a szolgáltatást.

TÖRVÉNYI (KÖTELEZŐ) ADATKEZELÉS: Az adatok számtalan esetben jogszabály alapján kerülnek kezelésre (például számlázási adatok). Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a törvény rendelkezése, ezeknek az adatoknak a törlését nem kérheti.

ADATTOVÁBBÍTÁS: Amennyiben az Ön rendelése eléri azt a szintet, amellyel CaliVita tagság vehető igénybe, vagy Ön már CaliVita tag, az adatait a CaliVita Internationalhez (CF-Net Kft.) továbbítjuk. A CaliVita International adatkezelési szabályzata: www.calivita.hu/adatvedelem. Továbbított adatok: név, tagkód, CaliVita PIN kód, születési név, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím, rendelés adatai.


III. ALAPELVEK

AZ ADATKEZELŐ KIZÁRJA A 18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ ÉS AZ EGYÉBKÉNT CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT. AZ ADATKEZELŐNEK AZONBAN NEM ÁLL MÓDJÁBAN A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLY JOGOSULTSÁGÁT ELLENŐRIZNI, ILLETVE A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK TARTALMÁT MEGISMERNI, ÍGY A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE SZAVATOLJA, HOGY A HOZZÁJÁRULÁS MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKNAK. AMENNYIBEN MÉGIS ILYEN ADATRÓL SZERZÜNK TUDOMÁST, ZÁROLJUK ÉS TÖRÖLJÜK.


Az adatok biztonságát az Adatkezelő korszerű módon biztosítja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást, és erről nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

 

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A www.naturashop.hu honlapon több eltérő adatkezelés lehetséges az alábbiak szerint:

A. A LÁTOGATÓK ADATAI

Látogatók adatait a honlap nem kezeli.

Regisztrált tagok, illetve felhasználók esetén a belépést követően a korábban tárolt adatok hozzáférhetőek. Kérjük, ellenőrizze böngészője adatvédelmi beállításait! Az oldalon kizárólag rendszerszintű cookie-k használata történik.

B. VÁSÁRLÁS

A vásárlás során az Adatkezelő összegyűjti az adatokat, ám a teljesítést a CaliVita International (CF-Net Kft.) végzi.

A kezelt adatok köre: számlázási adatok (termék neve, termék ára, a vásárlás időpontja, adószám), bónuszpont (BP), kereskedelmi pont (KP), felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, pontszám.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől/vásárlástól számított 5 év, a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében 60 nap, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonása.

C. KEDVEZMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓS HÍRLEVELEK

Az adatakezelés célja: információk, termékakciók küldése önkéntes kérésre. Az értesítések tartalmuk szerint is leválogathatók.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: tagkód, név, e-mail cím, a hozzájárulás dátuma és időpontja, vásárlási számlaadatok (vásárolt termékek, Network Profiler és Explorer információk).

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása, míg a meg nem erősített feliratkozási kérelmek esetében 60 nap.

A hírlevelek továbbításának tiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton lehet kérni. 

D. ÜGYFÉLLEVELEZÉSEK, PANASZOK

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, az Impresszum, a Kapcsolatfelvétel vagy a Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. Az Adatkezelő a beérkezett leveleket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli. 

 

V. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Tájékoztatás, Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen, Igény bejelentése az Adatkezelőnél, Jogorvoslati lehetőségek 

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Az adatkezelést Ludányiné Szabó Adrienn egyéni vállakozó végzi egy személyben. Az adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Az adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel.

Internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például az online vásárlás.

Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.

Az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.

Ez a weboldal cookie-kat használ, hogy biztosítsa a legjobb felhasználói élményt a weboldalunkon.

Ez a weboldal cookie-kat használ, hogy biztosítsa a legjobb felhasználói élményt a weboldalunkon

Ez a weboldal cookie-kat használ, hogy biztosítsa a legjobb felhasználói élményt a weboldalun

 

Ez a weboldal cookie-kat hEz a weboldal cookie-kat használ, hogy biztosítsa a legjobb felhasználói élményt a weboldalunkonasznál, hogy biztosítsa Ez a weboldal cookie-kat használ, hogy biztosítsa a legjobb felhasználói élményt a weboldalunkona legjobb felhasználói élményt a weboldalunkon


Kosár  

A kosár üres

Szállítás 0,00 Ft‎
Összesen 0,00 Ft‎

Megrendelem